Ansvarserklæring

Når du går inn på og bruker Renholdsøkonomi AS sine nettsider godtar du følgende bestemmelser:

Formålet med Renholdsøkonomi sine nettsteder

Formålet med Renholdsøkonomi sine nettsider er å gi generell informasjon om Renplan produktet og virksomheten bak produktet.

Opphavsrettslige forhold

Innholdet på Renholdsøkonomi AS sine nettsider er undergitt opphavsrettsbeskyttelse. Innholdet kan fritt distribueres, kopieres og lagres elektronisk. Dette samtykket er gitt under forutsetning av at kilden til materialet er riktig angitt.

Ansvarserklæring

Vi anstrenger oss for at nettsidene hele tiden skal inneholde oppdaterte og nøyaktige opplysninger. Det kan allikevel hende at opplysningene til tross for dette kan være ufullstendige, unøyaktige eller ikke oppdatert. Vi påtar oss heller ikke noe ansvar for innholdet i noen tredjeparts nettsted som du måtte få tilgang til fra våre nettsider (via lenker).

Denne erklæringen er undergitt og skal fortolkes i samsvar med norsk rett.

Behandling av personopplysninger

I dette dokumentet finner du informasjon om behandlingen av personopplysninger* som utføres av Renholdsøkonomi AS. Det aktuelle selskapet omtales nedenfor som «Renholdsøkonomi», «Renplan», «vi» eller «oss».

*Med «personopplysninger» menes opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

1. Vår behandling av personopplysninger

Vår behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av norsk lovgivning inkludert personopplysningsloven og personvernforordningen (GDPR). Formålene for Renholdsøkonomis behandling av personopplysninger er i korte trekk å håndtere henvendelser fra forbrukere og andre, å levere tjenester eller produkter, å håndtere eller tilpasse kommunikasjon og markedsføring, å tilpasse og forbedre produktutvikling og produksjon av tjenester eller produkter, eller å håndtere samarbeid og kommunikasjon med forretningsforbindelser. Nedenfor følger en mer detaljert beskrivelse.

2. Formålet med å benytte personopplysninger

Formålet med å benytte personopplysninger og hvilke typer personopplysninger vi skal benytte vil vi enten ha opplyst deg om eller fremgå av sammenhengen i din kontakt med oss.

3. Informasjon om vår personopplysningsbehandling

I tabellen nedenfor får du mer informasjon om vår personopplysningsbehandling i ulike situasjoner der du har vært i kontakt med oss. Informasjonen beskriver hvilke spesifikke formål personopplysningene dine behandles for, hvilke kategorier av personopplysninger Renholdsøkonomi behandler, på hvilket rettsgrunnlag Renholdsløkonomi støtter behandlingen, og hvor lenge Renholdsøkonomi lagrer personopplysningene.

Ved henvendelser til Renplan om våre produkter, tjenester og virksomheten

Type personopplysninger: Fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, hvilken institusjon/firma du representerer, innhold i henvendelse til Renholdsøkonomi

Formål Rettslig grunnlag Lagringstid
Å behandle henvendelser om informasjon, veiledning, reklamasjoner, klager, krav etc. Renholdsøkonmis berettigede interesse i god kundepleie. Å gjennomføre avtale med forbruker som henvender seg. I visse saker kan behandlingen av personopplysninger være nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler Renholdsøkonmi-selskapet, for eksempel for å oppfylle et krav om reklamasjon, eller å bokføre betalingsopplysninger i henhold til bokføringsloven. Vi sletter personopplysninger i saker som gjelder reklamasjoner seks måneder etter siste kontakt. I saker knyttet til skade beholder vi opplysningene i tre år.
Bruk av henvendelser til å tilpasse Renholdsøkonmis produkter, tjenester eller markedsføring. Renholdsøkonmis berettigede interesse i å tilby gode produkter, tjenester og markedsføring. Slettes innen seks måneder etter siste kontakt.
Bruk av henvendelser i forbindelse med tilbakekall av produkter. Renholdsøkonmis berettigede interesse i å tilby gode produkter. I visse tilfeller kan behandlingen være nødvendig av sikkerhetshensyn, især for å verne menneskers liv og helse. Slettes innen seks måneder etter siste kontakt.
Behandling av andre henvendelser Renholdsøkonmis berettigede interesse i god kundepleie. Slettes innen seks måneder etter siste kontakt.
Lagring av regnskapsmessige opplysninger om leveranse At Renholdsøkonomi må oppfylle en lovmessig forpliktelse Lagringstiden følger av regnskapslovgivningen.
Håndtering av ordre om kjøp av vare eller tjeneste og leveranse av denne, sending av ordrebekreftelse til deg samt oppfølging av eventuelle klager/reklamasjoner. Nødvendig for å gjennomføre en avtale med deg, og for å oppfylle dine kjøpsrettslige rettigheter og våre plikter. For enkeltkjøp: 12 måneder. For lisens kjøp: 12 måneder etter siste kontakt.

4. Behandling av personopplysninger via tredjeparter

Renholdsøkonmi vil kunne benytte tredjeparter (databehandlere) for behandling av dine personopplysninger. Vår bruk av databehandlere er regulert i databehandleravtaler vi inngår med slike parter i henhold til gjeldende lovgivning. Databehandlere som kan være involvert i behandlingen av dine personopplysninger er:

 • Hosting-selskaper som lagrer og håndterer dataene på egne eller tredjeparts servere;
 • Leverandører av tekniske tjenester og støttetjenester;
 • Tjenesteleverandører som er omfattet av taushetsplikt og får tilgang til personopplysninger som følge av et lovkrav;
 • Andre tredjeparter som får tilgang til personopplysningene om nødvendig.

5. Rettigheter

5.1 Retten til retting

Du har krav på å få uriktige personopplysninger om deg rettet uten ugrunnet opphold og til å få ufullstendige personopplysninger komplettert.

5.2 Retten til sletting

Du har rett til å få personopplysninger om deg slettet uten ugrunnet opphold i følgende tilfeller:

 • personopplysningene er ikke lenger nødvendige for formålet som de ble samlet inn eller behandlet for
 • dersom du trekker tilbake samtykket som ligger til grunn for behandlingen og det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for behandlingen
 • du protesterer mot behandlingen og Renholdsøkonmi ikke har berettigede interesser i behandlingen som overveier din interesse i at den skal opphøre eller
 • personopplysningene er blitt behandlet ulovlig.

Renholdsøkonmi plikter likevel ikke å slette personopplysningene dine dersom det er nødvendig for Renholdsøkonmi å fortsette å behandle personopplysningene dine for å oppfylle forpliktelser i henhold til nasjonal rett eller for å fastsette gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav.

5.3 Retten til å trekke tilbake samtykke

Du har rett til å trekke tilbake ditt samtykke der hvor dette er Renholdsøkonmis rettslige grunnlag til behandlingen av dine personopplysninger. I så fall vil Renholdsøkonmi avslutte slik behandling av personopplysninger.

5.4 Retten til tilgang og dataportabilitet

Du har rett til å få opplyst om Renholdsøkonmi behandler personopplysninger om deg. Da har du rett på informasjon om behandlingen herunder hvilke personopplysninger som lagres og hvordan de behandles. Denne informasjonen vil du motta kostnadsfritt med mindre begjæringen skjer gjentatte ganger. I så fall kan Renholdsøkonmi kreve et rimelig vederlag for å behandle begjæringen. Du har rett til å motta personopplysninger som du har gitt til Renholdsøkonmi i et strukturert alminnelig anvendt og maskinlesbart format og har rett til å få overført nevnte opplysninger til en annen behandlingsansvarlig forutsatt at behandlingen er basert på samtykke eller avtale og behandlingen utføres automatisk.

5.5 Retten til begrensning av behandling

Du har rett til å kreve at behandlingen av dine personopplysninger begrenses i følgende tilfeller:

 • du bestrider riktigheten av personopplysningene og begrensningen gjelder da i en periode som gjør det mulig for Renholdsøkonmi å kontrollere riktigheten av personopplysningene
 • behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av personopplysningene og isteden anmoder om at bruken av personopplysningene begrenses
 • Renholdsøkonmi ikke lenger trenger personopplysningene til formålet med behandlingen men du har behov for disse for å fastsette gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller
 • du har protestert mot behandlingen av personopplysninger i påvente av kontrollen av om hvorvidt Renholdsøkonmis berettigede interesse i behandlingen overveier din interesse i at den opphører.

Dersom behandlingen av dine personopplysninger er blitt begrenset skal slike personopplysninger bortsett fra lagring bare behandles med ditt samtykke eller for å fastsette gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav eller for å verne noen andres rettigheter. Dersom du har fått behandlingen av dine personopplysninger begrenset skal Renholdsøkonmi varsle deg før nevnte begrensning av behandlingen oppheves.

5.6 Retten til å protestere

Du har rett til å protestere mot behandling av personopplysninger om deg som har grunnlag i Renholdsøkonmis berettigede interesser. Renholdsøkonmi vil i et slikt tilfelle stanse behandlingen av dine personopplysninger med mindre Renholdsøkonmis berettigede interesse i behandlingen overveier din interesse i at den opphører eller behandlingen er nødvendig for å fastsette gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav. Du har også rett til å protestere mot Renholdsøkonmis bruk av dine personopplysninger til direkte markedsføring. Dersom du benytter denne retten skal Renholdsøkonmi avslutte slik bruk av personopplysningene.

5.7 Retten til å klage på vår behandling av dine personopplysninger

Dersom du mener at vi ikke har overholdt de rettigheter du har i forhold til personopplysninger vi behandler om deg ville vi satt pris på om du kontaktet oss via skjemaet i punkt 4.1. Du kan be om å få henvendelsen din vurdert av Renholdsøkonmis personvernombud (Data Protection Officer) ved å spesifisere dette i din henvendelse til oss. Du har også rett til å klage over Renholdsøkonmis behandling av dine personopplysninger til den aktuelle tilsynsmyndigheten. For personer i Norge gjøres dette ved å sende en klage til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no telefon: 22 39 69 00.

6. Justeringer og tilpasninger

Renholdsøkonmi vil kunne justere og tilpasse denne personvernerklæringen. Du kan selv til enhver tid besøke denne siden og verifisere om oppdateringer er foretatt. Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert som fremsatt øverst på siden.